Geplaatst op 15 mei 2018 door Jan van Dehn

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden en ouders/ verzorgers van onze jeugdleden uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 28 mei 2018, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis op het sportpark “de Esserberg”. Tijdens de ledenvergadering zullen de volgende punten besproken worden.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 30 oktober 2017
4. Financiën
5. Verkiezing Kascontrolecommissie
6. Voorstel verhoging Jeugdcontributie
7. Concept Huishoudelijk Reglement
8. Bestuursverkiezingen: Technische zaken, PR en Secretaris
9. Ovale vraag
10. Afsluiting
Het Bestuur Rugby Club Groningen

 

Sponsors